หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547-2558  

 

สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2547 - 2558

ปี

ผลผลิตที่

รายการ

งบประมาณ

รวม

2558

 

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,893,000,900

3,955,681,200

   

องค์ความรู้งานวิจัยด้านป่าไม้

62,680,300

2557

1

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,817,227,300

 3,886,154,800

 

2

องค์ความรู้และฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
ป่าไม้

68,937,500

2556

1

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,809,223,900

 3,870,104,000

 

2

ฐานข้อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

60,880,100

2555

1

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,466,114,700

 3,466,114,700

 

2

ฐานข้อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

5,000,000

2554

1

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,267,791,300

 3,289,798,100

 

2

ฐานข้อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

22,006,800

2553

1

พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ

3,022,206,500

 3,031,101,500

 

2

ฐานข้อความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้

8,895,000

2552

1

พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

977,195,800

 3,371,482,700

 

2

การวิจัยและการพัฒนาการจัดการป่าไม้

2,394,286,900

2551

1

พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

619,714,600

 2,527,769,000

 

2

การวิจัยและการพัฒนาการจัดการป่าไม้

1,908,054,400

2550

1

พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

490,107,700

 2,229,793,400

 

2

การวิจัยและการพัฒนาการจัดการป่าไม้

1,739,685,700

2549

1

พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครอง

330,173,100

 1,777,166,200

 

2

ผลผลิตการบริการด้านป่าไม้

1,446,993,100

2548

1

พื้นที่ป่าเพื่อการจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

488,402,400

 

1,225,891,836

 

2

การส่งเสริมและบริการการใช้ประโยชน์จากไม้และผลิตผลป่าไม้อย่างยั่งยืน

16,188,900

 

3

อส.โอนมาเพิ่มเติม

721,300,536

2547

1

การส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

747,137,380

 

921,057,500

 

2

การบริการการใช้ประโยชน์ผลิตผลป่าไม้

16,188,900

 

3

การส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชน

157,731,220

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :