หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

มิติที่

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้

2550

2551

2552

2553

2554

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ

4.82

4.20

4.43

3.67

4.22

มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ

4.51

4.10

3.67

3.05

3.58

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

4.72

3.77

4.32

4.29

4.12

มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร

4.51

4.06

3.28

3.36

4.48

รวม

4.69

4.10

4.07

4.07

4.18

 

มิติ

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้

2555

2556

2557

2558

2559

มิติภายนอก

3.75

 4.74

 4.93

 4.78

4.28 

มิติภายใน

4.10

4.16 

 4.48

4.22 

4.49 

รวม

3.86

 4.57

 4.79

 4.64

4.33 

 

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :