หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2556  

 

 

รายการ รายได้ที่จัดเก็บ
  ค่าภาคหลวงไม้สัก 260,942
  ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 9,375
  ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 1,615,880
  ค่าขายไม้ 1,281,435
  ค่าขายของกลาง 1,310,951
  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,777,520
  ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 41,630,059
  ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 556,856
  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 10,014,300
  ค่าปรับอื่น 2,884,618
  รายได้เบ็ดเตล็ด 453,054
รวม            61,794,990

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :