หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน จำนวนคดี ความเสียหาย
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง(ลบ.ม.) มูลค่าความเสียหาย (บาท)
ท่อน แปรรูป
ตุลาคม 2556 182

390

- 3,048-1-23 970.34 86.67 -
พฤศจิกายน 2556 212 347 - 2,203-0-92 380.57 187.79 -
ธันวาคม 2556 131 396 - 1,492-1-33 473.1 85.53 -
มกราคม 2557

171

547

- 2,455-2-61 664.53 215.01 -
กุมภาพันธ์ 2557

243

574

- 2,676-2-79 626.83 168.11 -
มีนาคม 2557 209

754

- 2,532-2-13 803.65 169.86 -
เมษายน 2557 205

585

- 4,864-3-61 1,288.77 189.51 -
พฤษภาคม 2557 219 619 - 4,653-1-84 1,837.72 208.34 -
มิถุนายน 2557 325

982

- 13,570-0-14 1,750.55 188.03 -
กรกฎาคม 2557 613

866

- 15,985-0-66 1,971.17 153.67 -
สิงหาคม 2557 310

679

- 14,419-2-80 806.09 161.22 -
กันยายน 2557

369

576

- 14,060-3-53 458.56 139.49 -
รวม 3,189 7,315 - 81,962-3-59 8,440.41 11,996.41 -

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :