หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2556 - - -
พฤศจิกายน 2556 - - -
ธันวาคม 2556 3 25 0.04
มกราคม 2557 38 557 0.89
กุมภาพันธ์ 2557 186 3,137 5.01
มีนาคม 2557 697 9,314 14.90
เมษายน 2557 149 1,671 2.67
พฤษภาคม 2557 15 436 0.69
มิถุนายน 2557 - - -
กรกฎาคม 2557 - - -
สิงหาคม 2557 - - -
กันยายน 2557 - - -
รวม 1,088 15,140 24.20

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :