หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 

 

รายการ จำนวน จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
โรงงาน
ทั้งหมด กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 753 13 170 35 130 334 71
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 16 - 9 5 2 - -
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 5,022 994 1,715 811 706 484 312
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 982 6 103 282 505 65 31
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 - 3 - - - -
โรงค้าไม้แปรรูป 3,898 562 1,118 609 858 561 190
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ 5,872 912 1,517 1,732 1,091 394 226
รวมทั้งหมด (ราย) 16,546 2,487 4,635 3,474 3,292 1,838 820

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :