หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2557  

  

รายการ รวมทั้งหมด จำนวนผู้ได้รับอนุญาต
ราย กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
การอนุญาตไม้สักและไม้ยาง ในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 180 2 33 140 5 -
การอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง 23 - 6 3 13 1
การอนุญาตทำไม้เขตป่าสงวนแห่งชาติ 7 - 1 4 2 -
การอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 62 - - 55 6 1
การอนุญาตให้ค้าของป่า (กรุงเทพมหานคร) 31 31 - - - -
รวมทั้งหมด 303 33 202 202 26 2

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :