หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ข้อมูลราคาไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (สำรวจ ม.ค.-เม.ย.58)  
ข้อมูลราคาไม้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 (สำรวจ ม.ค.-เม.ย.58)
รายชื่อผู้ต้องการซื้อไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส และไม้อื่นๆ
รายชื่อต้องการขายไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส และไม้อื่นๆ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :