หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2557 - - -
พฤศจิกายน 2557 - - -
ธันวาคม 2557 - - -
มกราคม 2558 91 3,342 5.35
กุมภาพันธ์ 2558 306 15,678 25.08
มีนาคม 2558 621 15,644 25.03
เมษายน 2558 280 8,065 12.90
พฤษภาคม 2558 8 103 0.16
มิถุนายน 2558 2 11 0.02
กรกฎาคม 2558 3 202 0.32
สิงหาคม 2558 2 30 0.05
กันยายน 2558 1 90 0.14
รวม 1,314 43,165 69.06

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :