หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2556 1 - 6 - 1 1 - 6 - - 15
พฤศจิกายน 2556 2 - 6 - 2 2 - 6 - 3 21
ธันวาคม 2556 6 - 3 - 2 2 - 3 - - 16
มกราคม 2557 1 - 10 - 2 1 - 10 - - 24
กุมภาพันธ์ 2557 3 - 4 1 1 2 - 4 1 - 16
มีนาคม 2557 2 - 4 - 1 - - 4 1 - 12
เมษายน 2557 - - 6 - 1 - - 6 - - 13
พฤษภาคม 2557 2 - 7 2 1 2 - 6 - - 20
มิถุนายน 2557 2 - 5 - 1 1 - 5 - - 14
กรกฎาคม 2557 1 - 3 1 1 1 - 3 - - 10
สิงหาคม 2557 1 - 8 - 1 2 - 9 4 1 26
กันยายน 2557 - - 6 1 2 - - 6 1 - 16
รวม 21 - 68 5 16 14 - 68 7 4 93

 

 ที่มา  ส่วนการรับรองไม้  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :