หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2557 8 1 9 2 2 6 1 9 12 - 50
พฤศจิกายน 2557 3 - 4 2 2 1 - 4 6 - 22
ธันวาคม 2557 2 - 10 2 - 2 - 10 12 4 42
มกราคม 2558 2 - 7 - 2 2 - 7 8 - 28
กุมภาพันธ์ 2558 6 - 7 - - 2 - 7 6 - 28
มีนาคม 2558 2 - 6 2 2 - - 6 12 4 30
เมษายน 2558 6 - 8 2 2 2 - 8 2 - 39
พฤษภาคม 2558 2 - 6 - 2 1 - 6 20 2 47
มิถุนายน 2558 5 - 7 2 2 5 - 7 22 2 34
กรกฎาคม 2558 6 - 5 2 - - - 5 8 8 30
สิงหาคม 2558 - - 10 - 2 - - 10 8 - 30
กันยายน 2558 3 - 7 - 2 1 - 7 - 10 30
รวม 40 1 86 14 18 22 1 86 116 30 255

 

 ที่มา  ส่วนการรับรองไม้  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

 (ตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2552)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :