หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2558  

 

 

 

รายการ
 

 

รวมทั้งหมด

(ราย)
 

จำนวนผู้ได้รับอนุญาต
กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  108 10  46  45 
การอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง  25 16 
 การอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  8 8 -
การอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 30 - - 28 1 1
การอนุญาตให้ค้าของป่า (กรุงเทพมหานคร) 15 15 - - - -
รวมทั้งหมด (ราย) 186 25 52 84 24

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :