หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

 

 

 

รายการ


จำนวน

โรงงาน

ทั้งหมด

จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค

กทม.

ภาคกลาง

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร  795 21  133  24  130  46 441 
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน  20  11  2  -
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม  3,669  867  1,273  330  565 226   408
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม  562  6  60   164  279 47 
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ  -  -  -  -
โรงค้าไม้แปรรูป  2,963  545  904 270  624  142  478
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์  4,158  801 1,177  812  852  191  325 

รวมทั้งหมด (ราย)

 12,167

 2,240

3,558 

1,605 

2,452 

613 

1,699 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :