หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2558 4 1 15 - 4 2 1 15 - - 42
พฤศจิกายน 2558 5 - 9 2 4 1 - 9 4 - 34
ธันวาคม 2558 1 - 6 - 6 1 - 6 2 - 22
มกราคม 2559 1 - 11 2 2 1 - 11 4 - 32
กุมภาพันธ์ 2559 10 - 10 8 8 2 - 10 - - 46
มีนาคม 2559 2 - 14 - 8 - - 14 8 - 46
เมษายน 2559 3 1 11 2 4 - 2 11 3 - 37
พฤษภาคม 2559 2 - 7 - 2 - 4 7 9 - 31
มิถุนายน 2559 2 - 11 - 6 2 - 11 10 - 42
กรกฎาคม 2559 4 - 11 2 2 - - 11 2 - 32
สิงหาคม 2559 1 - 2 2 4 1 - 2 2 - 14
กันยายน 2559 2 - 14 2 8 - 2 14 16 - 58
รวม 37 2 121 20 56 10 9 121 60 - 436

 

 ที่มา  ส่วนการรับรองไม้  สำนักการอนุญาต  กรมป่าไม้

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :