หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน เป็นสถานที่  การชลประทาน การไฟฟ้า การ ทาง การขุด  เพื่อทำประโยชน์ สร้างทาง ศึกษาวิจัย อื่น ๆ รวม
ปฏิบัติงาน เหมืองแร่ ศาสนา ดิน ทราย และอยู่อาศัย ทางวิชาการ
ตุลาคม  2558   730-1-54   43-1-76 9-2-56 3-0-0         786-1-86
พฤศจิกายน  2558   491-0-0   58-1-14   2-0-0   1-0-54   54-2-47 607-0-71
ธันวาคม  2558   8-0-0     10-1-75 4-2-71   0-1-0     23-1-46
มกราคม  2559 2-0-0     9,181-2-96 38-0-62 18-3-69 300-2-58     515-1-58 10,057-0-43
กุมภาพันธ์  2559 19-1-0     477-3-9 44-3-0 29-0-95 1,524-1-92     961-0-64 3,056-2-60
มีนาคม  2559 538-3-73     941-2-21 15-0-0   2,310-2-85       3,806-0-79
เมษายน  2559 1,243-1-41 13-2-21 6-2-30 336-1-15 11-1-0   3,878-1-51     2-0-50 5,491-2-8
พฤษภาคม  2559 9-2-24 2-3-67 0-0-75 260-2-87 110-0-73   4,569-0-57     4,726-2-95 9,445-1-78
มิถุนายน  2559                      
กรกฎาคม  2559   18,823-0-53                 18,823-0-53
สิงหาคม  2559       4,198-1-82   22-0-15 9,221-2-91     0-3-79 13,443-0-67
กันยายน  2559   15-0-8 5-3-94 886-0-91             907-0-93
รวม 1,813-0-38 20,084-0-3 12-2-99 16,384-1-91 239-1-66 79-3-50 21,805-0-34 1-1-54 0 6,260-0-93 66,447-1-57
ที่มา :   สำนักการอนุญาต      

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :