หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2558 0 0 0.00
พฤศจิกายน 2558 0 0 0.00
ธันวาคม 2558 0 0 0.00
มกราคม 2559 74 3,779 6.05
กุมภาพันธ์ 2559 318 11,791 18.87
มีนาคม 2559 969 34,479 55.17
เมษายน 2559 318 10,580 16.93
พฤษภาคม 2559 25 1,584 2.53
มิถุนายน 2559 0 0 0.00
กรกฎาคม 2559 0 0 0.00
สิงหาคม 2559 0 245 0.39
กันยายน 2559 0 126 0.20
รวม 1,708 62,584 100.14

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :