หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2559  

 

 

 

รายการ รายได้ที่จัดเก็บ
  ค่าภาคหลวงไม้สัก 95,317.20
  ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 47,227.09
  ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 29,244.83
  ค่าขายไม้ 2,791,578.07
  ค่าขายของกลาง 438,610
  ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 630,070
  ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 40,906,315.45
  ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 8,846,245.20
  ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 3,190,249.07
  ค่าปรับอื่น 448,714.78
  รายได้เบ็ดเตล็ด 6,834,816.01
รวม            64,258,387.70

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :