หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

  

ลำดับ เดือน จำนวนคดี พื้นที่บุกรุก (ไร่) ไม้ของกลาง
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า/ของป่า ท่อน ปริมาตร แปรรูป ปริมาตร
1 ตุลาคม 2559 133 207  - 2,514-0-36 2,939 316.73 5,950 104.04
2 พฤศจิกายน 2559 187 204  - 6,388-3-43 1,756 155.06 3,167 73.51
3 ธันวาคม 2559, 167 230  - 3,114-2-76 2,923 402.50 7,312 83.32
4 มกราคม 2560 218 219  - 3,132-2-27 2,354 305.60 4,132 76.08
5 กุมภาพันธ์ 2560 192 252  - 3,158-2-72 2,318 259.78 9,466 127.58
6 มีนาคม 2560 277 301  - 4,172-3-86 3,598 435.10 10,287 146.40
7 เมษายน 2560 177 222  - 2,820-3-84 2,179 301.37 5,385 101.96
8 พฤษภาคม 2560 234 313  - 6,376-1-75 3,627 347.27 6,699 284.86
9 มิถุนายน 2560 166 231   - 3,027-0-71 2,757 349.53 5,448 120.16
10 กรกฎาคม 2560 217 310   - 11,030-2-91 2,788 323.72 38,816 762.73
11 สิงหาคม 2560 181 273   - 3,822-1-34 2,809 201.53 4,172 86.77
12 กันยายน 2560 130 252  - 2,692-0-27 2,138 240.11 5,188 176.13
รวม  2,279 3,014  - 52,251-2-22 32,186  3638.28  106,022 2,143.54 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :