หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2559 1 37 0.06
พฤศจิกายน 2559 0 0 0.00
ธันวาคม 2559 0 0 0.00
มกราคม 2560 30 1,831 2.93
กุมภาพันธ์ 2560 270 9,207 13.73
มีนาคม 2560 700 24,609 38.27
เมษายน 2560 115 2,000 3.23
พฤษภาคม 2560 4 31 0.05
มิถุนายน 2560 0 0 0.00
กรกฎาคม 2560 0 0 0.00
สิงหาคม 2560 0 0 0.00
กันยายน 2560 0 0 0.00
รวม 1,120 37,714 58.27

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :