หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2560  

 

 

รายการ
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
จำนวนผู้ได้รับอนุญาต
กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
 1. การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์          หรือสิทธิครอบครอง 156 16 16 90 34 -
 2. การอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง 48 - 13 9 15 11
 3. การอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 28 - 7 17 4 -
 4. การอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 11 - 2 2 9 -
 5. การอนุญาตให้ค้าของป่า (กรุงเทพมหานคร) 19 19  -  -  -  -
รวมทั้งหมด (ฉบับ) 262 35 36 118 62 11

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :