หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต

เป็นสถานที่

ปฏิบัติงาน

การชลประทาน การไฟฟ้า การ
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย

เพื่อทำประโยชน์

และอยู่อาศัย

สร้างทาง ศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ
อื่นๆ รวม

ตุลาคม 2559

 -  - 743-2-73  - 12-0-0  -  - 403-2-65  1,158-3-38
พฤศจิกายน 2559 547-2-55  - 2,387-0-4  - 84-2-3 9,906-0-0  -  -  - 12,925-0-62 
ธันวาคม 2559 2,714-3-7 1,790-3-48 9,051-2-89 495-2-78 101-0-61 9,319-0-0  - 11,798-3-86 538-3-23 35,810-3-92 
มกราคม 2560 61-2-0  - 1,592-2-5 27-0-9 493-1-98 33,595-2-80  - 55,701-2-55 275,926-0-15  367,396-1-62
กุมภาพันธ์ 2560 574-0-0 2,372-0-0  - 1,356-0-91 15-0-0 742-0-86 18,668-1-21  - 11,739-3-60 140,818-3-78  176,286-2-36
มีนาคม 2560 444-2-98 84-1-42  - 1,367-0-17 15-0-0 96-2-1 13,248-3-82  - 82,579-1-40 1,018-2-41 98,854-2-21 
เมษายน 2560 218-0-78  -  - 7,094-2-29 57-1-67 29-1-0 17,842-0-0  -  -  - 25,241-1-74 
พฤษภาคม 2560 66-2-78  -  - 1,252-1-65  - 36-1-83 24,943-3-64  - 293-3-0 14,577-2-39  41,170-3-29
มิถุนายน 2560  1-2-0  -  - 1,465-1-1  - 51-2-71 21,256-2-41  -  - 320-0-0  23,095-0-13
กรกฎาคม 2560 2,079-3-99 90-0-0  - 240-0-93  - 146-0-37 2,213-1-28  - 369-3-47 1,669-0-11  6,808-2-15
สิงหาคม 2560 96-1-29  2,476-1-76  - 1,665-3-24 15-0-0 29-1-3 26,336-2-64  - 18,881-1-29 200-0-0  49,700-3-25
กันยายน 2560 284-0-27  -  - 2,111-1-8 45-3-19 129-0-27 797-0-0  - 21-1-64 29-0-44  3,417-2-89
รวม 7,091-0-71 6,813-2-66  - 30,327-2-99 670-3-73 1,950-2-70  178,142-1-80  -  181,385-2-81 435,501-1-16  841,866-2-56

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :