หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต

เป็นสถานที่

ปฏิบัติงาน

การชลประทาน การไฟฟ้า การ
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย

เพื่อทำประโยชน์

และอยู่อาศัย

สร้างทาง ศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ
อื่นๆ รวม

ตุลาคม 2559

 -  - 743-2-73  - 12-0-0  -  - 403-2-65  1,158-3-38
พฤศจิกายน 2559 547-2-55  - 2,387-0-4  - 84-2-3 9,906-0-0  -  -  - 12,925-0-62 
ธันวาคม 2559 2,714-3-7 1,790-3-48 9,051-2-89 495-2-78 101-0-61 9,319-0-0  - 11,798-3-86 538-3-23 35,810-3-92 
มกราคม 2560 61-2-0  - 1,592-2-5 27-0-9 493-1-98 33,595-2-80  - 55,701-2-55 275,926-0-15  367,396-1-62
กุมภาพันธ์ 2560 574-0-0 2,372-0-0  - 1,356-0-91 15-0-0 742-0-86 18,668-1-21  - 11,739-3-60 140,818-3-78  176,286-2-36
มีนาคม 2560 444-2-98 84-1-42  - 1,367-0-17 15-0-0 96-2-1 13,248-3-82  - 82,579-1-40 1,018-2-41 98,854-2-21 
เมษายน 2560 218-0-78  -  - 7,094-2-29 57-1-67 29-1-0 17,842-0-0  -  -  - 25,241-1-74 
พฤษภาคม 2560 66-2-78  -  - 1,252-1-65  - 36-1-83 24,943-3-64  - 293-3-0 14,577-2-39  41,170-3-29
มิถุนายน 2560  1-2-0  -  - 1,465-1-1  - 51-2-71 21,256-2-41  -  - 320-0-0  23,095-0-13
กรกฎาคม 2560 2,079-3-99 90-0-0  - 240-0-93  - 146-0-37 2,213-1-28  - 369-3-47 1,669-0-11  6,808-2-15
สิงหาคม 2560 96-1-29  2,476-1-76  - 1,665-3-24 15-0-0 29-1-3 26,336-2-64  - 18,881-1-29 200-0-0  49,700-3-25
กันยายน 2560 284-0-27  -  - 2,111-1-8 45-3-19 129-0-27 797-0-0  - 21-1-64 29-0-44  3,417-2-89
รวม 7,091-0-71 6,813-2-66  - 30,327-2-99 670-3-73 1,950-2-70  178,142-1-80  -  181,385-2-81 435,501-1-16  841,866-2-56

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :