หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2560 1 2 7 - - - - - - 2 12
พฤศจิกายน 2560 2 1 3 - 2 - - - - - 8
ธันวาคม 2560 1 1 8 1 1 - - - - - 12
มกราคม 2561 - - 4 - - - - - - - 4
กุมภาพันธ์ 2561 5 1 6 - - - - - - - 12
มีนาคม 2561 14 3 6 - 2 - - - - 1 26
เมษายน 2561 9 4 5 5 1 - - - 5 - 29
พฤษภาคม 2561 13 3 7 1 - - - - - - 24
มิถุนายน 2561 16 4 5 - - - - - - - 25
กรกฎาคม 2561 6 3 9 - 1 - - - - - 19
สิงหาคม 2561 4 - 17 - - - - - - - 21
กันยายน 2561 6 1 24 - 1 - - - - - 32
รวม 77 23 101 7 8 - - - 5 3 224

 

 ที่มา  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

 

 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :