หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2559 - - 12 - 8 - - 12 12 2 46
พฤศจิกายน 2559 1 - 5 - 2 1 4 5 20 - 38
ธันวาคม 2559 3 - 7 - 8 1 - 7 24 - 50
มกราคม 2560 - - 13 2 4 - - 13 2 4 38
กุมภาพันธ์ 2560 2 - 5 6 7 2 - 5 20 1 48
มีนาคม 2560 3 - 15 - 4 3 - 13 40 - 82
เมษายน 2560 - - 5 - 6 - - 5 24 - 40
พฤษภาคม 2560 - 1 7 3 4 - 3 7 35 2 62
มิถุนายน 2560 2 - 5 4 4 2 - 5 40 - 62
กรกฎาคม 2560 - - 7 2 2 - - 7 26 - 44
สิงหาคม 2560 1 - 5 - 2 1 - 5 30 - 44
กันยายน 2560 2 1 4 - 4 2 1 4 - 2 20
รวม 14 2 90 17 55 12 8 88 273 15 574

 

 ที่มา  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :