หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
สรุปผลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แยกรายเดือน  

 

 

เดือน
 
ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม 
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้  ฉบับ
ตุลาคม 2559 - - 12 - 8 - - 12 12 2 46
พฤศจิกายน 2559 1 - 5 - 2 1 4 5 20 - 38
ธันวาคม 2559 3 - 7 - 8 1 - 7 24 - 50
มกราคม 2560 - - 13 2 4 - - 13 2 4 38
กุมภาพันธ์ 2560 2 - 5 6 7 2 - 5 20 1 48
มีนาคม 2560 3 - 15 - 4 3 - 13 40 - 82
เมษายน 2560 - - 5 - 6 - - 5 24 - 40
พฤษภาคม 2560 - 1 7 3 4 - 3 7 35 2 62
มิถุนายน 2560 2 - 5 4 4 2 - 5 40 - 62
กรกฎาคม 2560 - - 7 2 2 - - 7 26 - 44
สิงหาคม 2560 1 - 5 - 2 1 - 5 30 - 44
กันยายน 2560 2 1 4 - 4 2 1 4 - 2 20
รวม 14 2 90 17 55 12 8 88 273 15 574

 

 ที่มา  สำนักรับรองการป่าไม้  กรมป่าไม้

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :