หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

ลำดับ
เดือน 
จำนวนคดี
 พื้นที่บุกรุก 
 (ไร่)
 ไม้ของกลาง 
 บุกรุก ทำไม้  สัตว์ป่า  ของป่า   ท่อน ปริมาตร  แปรรูป  ปริมาตร 
 1  ตุลาคม 2560 112 220  11  1,511-2-96  1,834  228.54  2,620  63.21 
 2  พฤศจิกายน 2560 144 277  1,854-3-61  3,182  305.07  3,074  67.76 
 3  ธันวาคม 2560 106 254  1 3 2,357-2-36 2,499  662.05  4,203 92.03
 4  มกราคม 2561 180 245 - 11 3,773-3-11 3,326 379.13 4,227 74.25
 5  กุมภาพันธ์ 2561 205 290 - 3 13,218-0-13 3,717 627.61  5,427 121.85
 6  มีนาคม 2561 206  341 1 8 3,236-3-84 3,321 615.83  14,372 247.71
 7  เมษายน 2561 135 240 - 2 2,284-0-91 2,243 210.91 3,342 77.47
 8  พฤษภาคม 2561 213 280 - 5 2,980-0-61 3,035 525.75 6,581 95.87
 9  มิถุนายน 2561 200 194 2 6,808-3-85 2,817 371.35 2,825 241.74
 10  กรกฎาคม 2561 135 173 - 4,345-1-30 1,762 168.47 4,411  117.26
 11  สิงหาคม 2561 98 252 - 1,929-0-11 4,592 957.51 4,195 90.01
 12  กันยายน 2561 95 200 - 11 2,414-0-92 1,753 173.97 5,845 114.81 
 รวม  1,829 2,966  74  46,714-3-71   34,081 5,226.19  61,122   1,403.96

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :