หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2560 - - -
พฤศจิกายน 2560 - - -
ธันวาคม 2560 - - -
มกราคม 2561 26 751 1.202
กุมภาพันธ์ 2561 127 4,525.5 7.240
มีนาคม 2561 298 10,376.5 16.602
เมษายน 2561 64 1,860 2.976
พฤษภาคม 2561 1 13 0.021
มิถุนายน 2561 - - -
กรกฎาคม 2561 - - -
สิงหาคม 2561 1 2.5 0.004
กันยายน 2561 3 27.5 0.044
รวม 520 17,556 28.089

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :