หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2561  

 

 

รายการ
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
จำนวนผู้ได้รับอนุญาต
กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
 1. การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์          หรือสิทธิครอบครอง 470 14 121 260 15 60
 2. การอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง 53 - 18 7 25 3
 3. การอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 52 - 6 44 - 2
 4. การอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 77 - - 69 7 1
 5. การอนุญาตให้ค้าของป่า (กรุงเทพมหานคร) 11 11 - - - -
รวมทั้งหมด (ฉบับ) 663 25 145 380 47 66

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :