หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต  รวม 
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การชลประทาน การไฟฟ้า  การ 
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์ 
และที่อยู่อาศัย
สร้างทาง ศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการ
อื่นๆ
ตุลาคม 2560 22-1-17 - 47-3-39 510-2-2 53-2-14 27-3-63 14,906-2-15 - - 1-0-52 15,568-1-02
พฤศจิกายน 2560 296-2-25 - - 732-1-8 15-0-0 49-1-59 14,926-2-0 6-0-2 1,165-0-0 7-3-84 17,197-0-78 
ธันวาคม 2560 -  - - 286-2-10 26-1-70 20-2-63 11,350-2-10 4-2-0 - 20-0-0 11,707-0-53 
มกราคม 2561 1,768-2-60 640-2-52 688-0-0 530-3-50 41-1-31 69-1-57 23,143-3-46 - 6,150-0-0 95-1-13 33,126-2-09 
กุมภาพันธ์ 2561 4-3-54 2,443-3-88 2,060-1-18 397-1-72 41-2-87 26-0-0 3,380-1-79 - 5,024-1-5 230-1-6  13,607-3-09
มีนาคม 2561 12-0-0 150-0-0 6-1-24  - 41-1-26 1-0-0 35,782-2-71 - - 845-0-89  36,838-2-10
เมษายน 2561 5-0-74 96-0-0 237-1-4 2,342-1-72 29-3-14 - - - - 4-8-74  2,715-1-38
พฤษภาคม 2561 853-1-98 22-2-0 71-2-65 2,045-3-87 - 25-2-0 8,906-2-86 290-2-5 - 2,084-1-73  14,299-1-14
มิถุนายน 2561 3,145-3-61 - - 431-0-37 - 115-2-97 - 74-2-35 - 155-2-36  3,921-1-66
กรกฎาคม 2561 30-0-0 - - 492-0-89 49-1-35 99-0-28 2,194-3-69 3-2-40 559-1-38 167-1-04  3,594-1-03
สิงหาคม 2561 28-3-26 147-1-96 2,133-1-9 2,278-0-80 30-0-0 25-0-0 8,887-0-66 - 157-2-99 139-3-17  13,825-3-93
กันยายน 2561 1,461-1-67 1,771-2-76 16,472-1-67 238-2-87 44-2-3 26-0-57 15,528-2-84 17-1-16 10,450-1-42 5,374-3-55  51,383-0-54
รวม 7,626-0-82  5270-3-12  21,715-2-26  10,283-2-94  371-1-80   484-1-24 139,005-0-26  396-1-98 23,506-2-84  9,125-0-03  217,783-1-29

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :