หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ลำดับ เดือน จำนวนคดี พื้นที่บุกรุก
(ไร่)
ไม้ของกลาง
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า ของป่า ท่อน ปริมาตร แปรรูป ปริมาตร
 1  ตุลาคม 2561  92 163 - 3,083 1,584-3-04  2,195  347.80  48,805 110.19
 2  พฤศจิกายน 2561  102 172 - 6,475 2,665-1-94  2,253  257.48  7,025  81.02
 3  ธันวาคม 2561  81 162 - 123  3,262-0-04  2,292  370.28 6,887  154.96
 4  มกราคม 2562  144 207  -  846  3,054-2-65  2,462 275.23  6,915  211.83
 5  กุมภาพันธ์ 2562  214  169  1  1,786  1,716-0-39 1,497  282.04  2,630  111.48
 6  มีนาคม 2562  174  181  11  2,465  4,462-0-61 2,695  293.15  3,037  65.80
 7  เมษายน 2562 160  126  -  183  1,947-1-13 1,459  329.33  2,593 79.97
 8  พฤษภาคม 2562  213  130  9  23  8,108-3-30 1,528  228.34  1,468 51.83
 9  มิถุนายน 2562  128 112  1 430  4,076-2-5  1,564  219.75  1,405 122.23
 10  กรกฎาคม 2562  142  108 -  3,335  1,211-0-13  1,027  127.75  1,717  49.73
 11  สิงหาคม 2562 150  111  1  7,575  1,738-0-57 3,448  240.74  6,069  27.38
 12  กันยายน 2562 126  108  -  964  664-0-17 1,095  147.40  2,650  35.29
 รวม 1,726  1,749  23  27,288 34,491-0-02  23,515  3,119.28  91,201  1,101.71

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :