หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2561  -  -
พฤศจิกายน 2561  -  -
ธันวาคม 2561  7 275.00 0.44
มกราคม 2562  78 3,104.00 4.97
กุมภาพันธ์ 2562  392 17,306.25 27.69
มีนาคม 2562  531 21,157.00 33.85
เมษายน 2562  467 16,718.00 26.75
พฤษภาคม 2562  53 2,223.00 3.56
มิถุนายน 2562  3 8.00 0.01
กรกฎาคม 2562  9 351.75 0.56
สิงหาคม 2562  15 2,757.50 4.41
กันยายน 2562  - -
รวม  1,555 63,900.50 102.24

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :