หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

รายการ จำนวนโรงงานทั้งหมด จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
  กทม.    ภาคกลาง   ภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ภาคตะวันออก   ภาคใต้ 
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 1,093 22 202 73 216 90 490
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 1,193 0 8 10 510 285 380
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 3,073 772 1,672 626 1 2 0
 โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 703 5 116 197 323 17 45
 โรงค้าไม้แปรรูป 3,053 439 1,051 476 517 162 408
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์  4,885 732 1,555 1,398 701 216 283
 การแปรรูปไม้เพื่อการค้า 76 0 14 53 6 1 2
 การแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า 73 0 6 65 1 1 0
 รวมทั้งหมด (ราย) 14,149 1,970 4,624 2,898 2,275 774 1,608

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :