หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ปี พ.ศ.
เนื้อที่ (ตารางกิโลเมตร)
เนื้อที่ (ไร่)
เปอร์เซ็นต์
2516
 50,671.00
 31,669,375.00  30.01
 
2519
 
 41,494.00
 25,933,750.00  24.57
 
2521
 31,221.00
 19,513,125.00  18.49
2525
 
 25,886.00
 16,178,750.00 15.33
 
2528
 25,580.00
15,987,500.00  15.15
 2531
 23,693.00
14,808,125.00  14.03
 
2532
 23,586.00
14,741,250.00   13.97
2534
21,799.00 
13,624,375.00 
 12.91
2536
21,473.00 
13,420,625.00   12.72
2538
 21,265.00
13,290,625.00   12.59
2541
 20,984.00
13,115,000.00   12.43
2543
 26,526.94
16,579,338.12   15.71
2547
 28,095.69
17,559,806.00   16.64
2548
 25,334.60
15,834,125.00   15.00
2549
 24,549.88
 15,343,675.00  14.54
2551
 27,555.54
 17,222,213.98  16.32
2556  25,302.29 15,813,931.25   15.09
2557  25,198.29  15,748,931.25  15.02
2558  25,056.27  15,660,166.45  14.94
2559  25,036.52  15,647,822.51  14.93
2560  25,048.89  15,655,553.80  14.94
2561  25,200.16  15,750,098.53  15.03
2562  25,203.20 15,751,998.41   15.03
2563 25,148.88 15,718,049.67 14.99
2564 25,123.82 15,702,387.78 14.98

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :