หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตไม้และของป่า พ.ศ. 2562  

 

 

รายการ
รวมทั้งหมด (ฉบับ)
จำนวนผู้ได้รับอนุญาต
กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้

 1. การอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์   หรือสิทธิ      ครอบครอง

839 - 138 259 290 152
 2. การอนุญาตทำไม้ในเขตทางหลวง 134 - 32 24 67 11
 3. การอนุญาตทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 141 - 32 65 43 1
 4. การอนุญาตเก็บหาของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 80 - 1 62 10 7
 5. การอนุญาตให้ค้าของป่า (กรุงเทพมหานคร) 29 29        
 6. กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในเขตกรุงเทพมหานคร 5 5        
รวมทั้งหมด (ฉบับ) 1,228 34 203 410 410 171

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :