หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 
เดือน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม (ฉบับ)
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้
 ตุลาคม 2561 15 6 46 - 1 - - - - - 68
 พฤศจิกายน 2561 10 1 81 1 1 - - - - - 94
 ธันวาคม 2561 17 6 172 - 1 - - - - - 196
 มกราคม 2562 14 4 133 - 1 - - - - - 152
 กุมภาพันธ์ 2562 16 4 164 - 1 - - - - - 185
 มีนาคม 2562 7 3 61 - 2 - - - - - 73
 เมษายน 2562 15 3 213 - - - - - - - 231
 พฤษภาคม 2562 18 3 207 - 2 - - - - - 230
 มิถุนายน 2562 20 1 149 - - - - - 2 - 172
 กรกฎาคม 2562 16 7 101 - 2 - - - 3 - 129
 สิงหาคม 2562 14 6 226 - 1 - - - - - 247
 กันยายน 2562 15 5 493 - - - - - - - 513
 รวม 177 49 2,046 1 12 - - - - 2,290

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :