หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
สรุปผลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกรายเดือน  
เดือน ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ส่วนภูมิภาค รวม (ฉบับ)
ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้ ไม้ท่อน ไม้แปรรูป ชิ้นไม้สับ ผลิตภัณฑ์ไม้ ถ่านไม้
 ตุลาคม 2561 15 6 46 - 1 - - - - - 68
 พฤศจิกายน 2561 10 1 81 1 1 - - - - - 94
 ธันวาคม 2561 17 6 172 - 1 - - - - - 196
 มกราคม 2562 14 4 133 - 1 - - - - - 152
 กุมภาพันธ์ 2562 16 4 164 - 1 - - - - - 185
 มีนาคม 2562 7 3 61 - 2 - - - - - 73
 เมษายน 2562 15 3 213 - - - - - - - 231
 พฤษภาคม 2562 18 3 207 - 2 - - - - - 230
 มิถุนายน 2562 20 1 149 - - - - - 2 - 172
 กรกฎาคม 2562 16 7 101 - 2 - - - 3 - 129
 สิงหาคม 2562 14 6 226 - 1 - - - - - 247
 กันยายน 2562 15 5 493 - - - - - - - 513
 รวม 177 49 2,046 1 12 - - - - 2,290

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :