หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต  รวม 
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การชลประทาน การไฟฟ้า  การ 
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์ 
และที่อยู่อาศัย
สร้างทาง ศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการ
อื่นๆ
 ตุลาคม 2561 452-0-14   0  0  3,948-0-19  19-3-92  0  542-3-64  540-0-00  0 5,502-3-89 
 พฤศจิกายน 2561 238-1-55   1,234-0-88  209-3-01 5,396-3-87   39-2-81  8-0-00  20,227-3-62  34-0-61  7,460-0-00 128,780-3-27   163,629-3-62
 ธันวาคม 2561 41-0-61   0 579-1-07   51-1-47  17-0-96  0 14,919-3-10.5   976-3-03  16,539-2-18.5
 มกราคม 2562  250-0-75.2  992-2-29  43-2-7  60-0-00  10,958-3-13 3-3-75   5,100-3-39.96  375-2-30  17,785-1-69.1
 กุมภาพันธ์ 2562  47-3-5  1,807-3-64  234-3-24  3,587-0-63 30-2-00   10-0-00 19,018-2-42   3-0-00 4,726-2-91   1,230-1-97.16 30,696-3-85.81 
 มีนาคม 2562  271-3-87 90-1-05   0-2-28 1,917-3-84  59-3-92   15-1-00 775-1-17   0-1-30 926-2-46   1,135-0-19 5,193-1-68 
 เมษายน 2562 72-2-97  6-0-00   0 3,177-0-91   63-0-41 25-0-81  26,584-2-35   72-6-87.25  393-0-67 2,255-1-69.87  32,651-0-69.12 
 พฤษภาคม 2562  83-0-48  206-0-77  4,004-2-81  39-1-28  49-0-21  19-3-3 17,222-2-0   1,043-0-48 22,667-3-06 
 มิถุนายน 2562  6,398-2-43.3  162-2-62  39-2-92 2,037-0-05   0  41-2-6  34,933-0-8  8-2-46 2,175-2-79   31,780-2-12.75 45,797-1-41.3 
 กรกฎาคม 2562 171-0-15   0  0 635-0-11   15-0-00  19-1-61 15,355-0-2   25-2-80 1,820-3-1  117,430-3-86.26  135,472-1-56.26 
 สิงหาคม 2562  122-3-97  113-0-30  296-2-37  1,272-1-28.4  30-0-00  41-1-67 29,716-2-0   9-3-35  2,798-0-00 1,924-1-07  36,325-0-2 
 กันยายน 2562  153-2-26  408-3-21  0 401-3-63   0  39-3-98 8,570-0-00   0-1-40  14,733-0-29 2,395-0-76.5  26,702-3-53.5 
รวม  8,303-2-24  4,029-0-47  754-1-82  26,032-2-77.4  392-1-88 327-0-30  166,682-2-43   179-1-57.24 55,594-1-84.46  289,328-0-76.54  538,964-3-20 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :