หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2562  

 

ลำดับ รายการ รายได้ที่จัดเก็บได้
1 ค่าภาคหลวงไม้สัก 211,300
2 ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 168,400
3 ค่าภาคหลวงฟืน ถ่าน และของป่าอื่นๆ 104,700
4 ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 48,179,500
5 ค่าขายไม้ 2,969,200
6 ค่าขายของกลาง 351,700
7 ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,480,400
8 ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 1,960,000
9 ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 1,977,800
10 ค่าปรับอื่น 5,842,200
11 รายได้เบ็ดเตล็ด 1,045,200
รวม 64,290,400

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :