หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

 

ลำดับ เดือน จำนวนคดี พื้นที่บุกรุก
(ไร่)
ไม้ของกลาง
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า ของป่า ท่อน ปริมาตร แปรรูป ปริมาตร
 1  ตุลาคม 2562

152

120   4 1,024-2-92 1,005 176.87  6,449  67.35
 2  พฤศจิกายน 2562 145 106   782-1-86 1,766 224.37  49,147  166.13
 3  ธันวาคม 2562 100 90     741-1-37 1,360 210.46 6,175 50.98
 4  มกราคม 2563 232 112 4 2,451-0-86 1,537 269.14  1,351 40.87
 5  กุมภาพันธ์ 2563 223  123   3,736-1-6  1,088  370.69 5,870  61.07
 6  มีนาคม 2563 248  153     3,753-3-26  1,709 417.89 1,874 75.85
 7  เมษายน 2563 274 143 2 6,931-1-40  1,658 302.78  1,848 65.05
 8  พฤษภาคม 2563 194 151   2 1,805-0-99 2,413 376.50 4,495 57.43 
 9  มิถุนายน 2563 196 124   1 3,441-3-35  1,464 231.56 2,516 38.29
 10  กรกฎาคม 2563 169 107   2 2,886-2-42 3,130 194.45  9,703 69.32
 11  สิงหาคม 2563 168 106     4,895-3-19  1418 352.77 2,328 53.52
 12  กันยายน 2563 98 88   1 3,078-1-54  1,115 295.08 22,818 96.33
 รวม 2,199 1,423 3 24 35,529-0-22 19,663 3,422.56  114,574 842.17

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :