หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

เดือน ความถี่ (ครั้ง) พื้นที่เสียหาย (ไร่) พื้นที่เสียหาย (ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2562      
พฤศจิกายน 2562 1 15 0.03
ธันวาคม 2562 34 1,071 1.71
มกราคม 2563 293  7,739 12.38
กุมภาพันธ์ 2563 536 11,735 18.78
มีนาคม 2563 1,743 26,508 42.41
เมษายน 2563 533 15,937 25.52
พฤษภาคม 2563 18 381 0.61
มิถุนายน 2563      
กรกฎาคม 2563      
สิงหาคม 2563      
กันยายน 2563      
รวม 3,158 63,386 101.42

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :