หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

 

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต  รวม 
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การชลประทาน การไฟฟ้า  การ 
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์ 
และที่อยู่อาศัย
สร้างทาง ศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการ
อื่นๆ
 ตุลาคม 2562 53-1-25 39-2-28   159-3-97 22-0-0 22-0-20 8,351-1-89  39-0-45  14,041-2-99  429-0-42.12  23,158-1-25.12
 พฤศจิกายน 2562 110-3-71 2,646-3-99.89 24-1-40 563-2-98 41-2-96 65-3-96 2,426-3-29 41-2-60   9,285-0-72  46,556-1-35 61,763-2-96.89 
 ธันวาคม 2562 87-1-27   15,177-2-72    28-3-31 7-2-0 8-1-38  471-1-66  5,877-3-44  9,456-1-79 31,115-1-57 
 มกราคม 2563 91-1-28 1-0-84 11-2-25 809-3-17 25-3-69 23-3-71 24-2-45 83-2-20   1,364-3-12  1,482-3-85 3,920-1-56 
 กุมภาพันธ์ 2563 26-3-60 83-2-56 161-1-87 91-1-28 26-0-89 38-2-2 75-1-3    2,930-3-56 2,501-3-51  5,936-0-32
 มีนาคม 2563 92-3-5 99-2-31 274-2-79 310-0-81 135-0-0 12-2-36 3,708-1-36  90-2-82 3,269-3-96   1,997-1-63  10,491-1-9
 เมษายน 2563 53-0-77 22-0-0 12-3-48  297-0-80  15-0-0 2-3-32 7-0-0  13-3-13  1,875-0-0  100-0-0  2,410-2-40
 พฤษภาคม 2563   4-1-87 46-0-0 914-3-86 15-0-0 0-0-7 71-1-66  16-1-35    503-3-45 1,573-0-1 
 มิถุนายน 2563 96-2-55 51-1-14 88-2-45 110-3-39   9-0-0 379-2-61  14-3-91    103-0-63 1,041-3-3 
 กรกฎาคม 2563 5-2-0 1,133-3-8   55-1-88   4-3-63 10-3-50    1,662-1-29  75,514-3-0  78,446-0-92
 สิงหาคม 2563 55-0-0   82-3-73 240-3-40 8-2-28 1-1-20      81-0-0  217,514-2-73  217,984-2-58
 กันยายน 2563 1-2-82 108-1-68 0-2-33 674-1-7 14-2-26 11-1-0 105-3-14    502-0-52  415-1-95  1,892-3-53
รวม 674-2-30 4,190-2-55.89 15,880-2-3 4,228-2-61 332-3-39 199-3-47 15,169-2-31  771-2-12  40,890-3-60  356,576-0-58.12 439,734-1-23.01 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :