หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

เดือน จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต  รวม 
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การชลประทาน การไฟฟ้า  การ 
เหมืองแร่
ทางศาสนา การขุด 
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์ 
และที่อยู่อาศัย
สร้างทาง ศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการ
อื่นๆ
 ตุลาคม 2562 53-1-25 39-2-28   159-3-97 22-0-0 22-0-20 8,351-1-89  39-0-45  14,041-2-99  429-0-42.12  23,158-1-25.12
 พฤศจิกายน 2562 110-3-71 2,646-3-99.89 24-1-40 563-2-98 41-2-96 65-3-96 2,426-3-29 41-2-60   9,285-0-72  46,556-1-35 61,763-2-96.89 
 ธันวาคม 2562 87-1-27   15,177-2-72    28-3-31 7-2-0 8-1-38  471-1-66  5,877-3-44  9,456-1-79 31,115-1-57 
 มกราคม 2563 91-1-28 1-0-84 11-2-25 809-3-17 25-3-69 23-3-71 24-2-45 83-2-20   1,364-3-12  1,482-3-85 3,920-1-56 
 กุมภาพันธ์ 2563 26-3-60 83-2-56 161-1-87 91-1-28 26-0-89 38-2-2 75-1-3    2,930-3-56 2,501-3-51  5,936-0-32
 มีนาคม 2563 92-3-5 99-2-31 274-2-79 310-0-81 135-0-0 12-2-36 3,708-1-36  90-2-82 3,269-3-96   1,997-1-63  10,491-1-9
 เมษายน 2563 53-0-77 22-0-0 12-3-48  297-0-80  15-0-0 2-3-32 7-0-0  13-3-13  1,875-0-0  100-0-0  2,410-2-40
 พฤษภาคม 2563   4-1-87 46-0-0 914-3-86 15-0-0 0-0-7 71-1-66  16-1-35    503-3-45 1,573-0-1 
 มิถุนายน 2563 96-2-55 51-1-14 88-2-45 110-3-39   9-0-0 379-2-61  14-3-91    103-0-63 1,041-3-3 
 กรกฎาคม 2563 5-2-0 1,133-3-8   55-1-88   4-3-63 10-3-50    1,662-1-29  75,514-3-0  78,446-0-92
 สิงหาคม 2563 55-0-0   82-3-73 240-3-40 8-2-28 1-1-20      81-0-0  217,514-2-73  217,984-2-58
 กันยายน 2563 1-2-82 108-1-68 0-2-33 674-1-7 14-2-26 11-1-0 105-3-14    502-0-52  415-1-95  1,892-3-53
รวม 674-2-30 4,190-2-55.89 15,880-2-3 4,228-2-61 332-3-39 199-3-47 15,169-2-31  771-2-12  40,890-3-60  356,576-0-58.12 439,734-1-23.01 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :