หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

 

ข้อมูลสถิติกรมป่าไม้ ปี 2563  download

 

 

 

เนื้อที่ป่าไม้

 

          ตารางที่ 1     พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2521 - 2563  excel

          ตารางที่ 2     พื้นที่ป่าไม้ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 3     การเปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ป่าของประเทศ ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563  excel

 

รายได้และงบประมาณ

 

          ตารางที่ 4     รายได้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

          ตารางทีี่ 5     สรุปวงเงินตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

 

อัตรากำลัง

 

          ตารางที่ 6     จำนวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมป่าไม้

                             ปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2563  excel

 

การฟื้นฟูป่าไม้

 

          ตารางที่ 7     พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูโดยกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 8     การปลูกป่าภาคเอกชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 - 2563  excel

          ตารางที่ 9     การเพาะชำกล้าไม้ของกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2563  excel

          ตารางที่ 10    จำนวนและพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 - 2563  excel

 

การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

 

          ตารางที่ 11    สถิติการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 12    การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกรายภาค  excel

          ตารางที่ 13    การเกิดไฟไหม้ป่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แยกรายเดือน  excel

 

การอนุญาตด้านป่าไม้

 

          ตารางที่ 14    การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 15    การออกใบอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 16    การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 17    ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 18    ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพ่อการค้าหรือการส่งออก  

                             ไปนอกราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  excel

 

การผลิตไม้

 

          ตารางที่ 19    ข้อมูลปริมาณไม้ที่ผลิตได้ ปี พ.ศ. 2563  excel

 

การนำเข้าและส่งออก

 

          ตารางที่ 20    ผลิตภัณฑ์ไม้นำเข้าและส่งออก ปี พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 21    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 22    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายชนิด ปี พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 23    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปนำเข้า แยกรายประเทศต้นทาง ปี พ.ศ. 2563  excel

          ตารางที่ 24    ไม้ท่อนและไม้แปรรูปส่งออก แยกรายประเทศปลายทาง ปี พ.ศ. 2563  excel

 

ผลิตภัณฑ์ไม้ของโลก

 

          ตารางที่ 25    ประเทศผู้ผลิตไม้ซุงเพื่อการแปรรูปและเพื่อการผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 26    ประเทศผู้ผลิตไม้แปรรูป รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 27    ปรเทศผู้ผลิตไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 28    ประเทศผู้ผลิตไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 29    ประเทศผู้ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 30    ประเทศผู้ผลิตแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 31    ประเทศผู้ผลิตเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 32    ประเทศผู้ผลิตกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 33    ประเทศผู้ผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2557 - 2561  excel

          ตารางที่ 34    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่

                             ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 35    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่

                             ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 36    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่

                             ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 37    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทที่มิใช่ไม้สนเพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่

                             ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 38    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อน

                             เพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 39    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้ซุงประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สนแถบเขตอื่นๆ นอกเหนือจากเขตร้อน

                             เพื่อการอุตสาหกรรม รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 40    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 41    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 42    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 43    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้แปรรูปประเภทไม้อื่นๆ ที่มิใช่ไม้สน รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 44    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 45    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกชิ้นไม้สับ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 46    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 47    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้บาง รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 48    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 49    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 50    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 51    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นชิ้นไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 52    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พศ. 2560  excel

          ตารางที่ 53    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกแผ่นใยไม้อัด รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 54    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 55    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกเยื่อไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 56    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 57    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษหนังสือพิมพ์ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 58    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่

                             ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 59    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกกระดาษและเยื่อกระดาษที่ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ รายใหญ่

                             ปี พ.ศ. 2561  excel

          ตารางที่ 60    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑืไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2560  excel

          ตารางที่ 61    ประเทศผู้นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ไม้ รายใหญ่ ปี พ.ศ. 2561  excel

 

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :