หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

ลำดับ เดือน จำนวนคดี พื้นที่บุกรุก
(ไร่)
ไม้ของกลาง
บุกรุก ทำไม้ สัตว์ป่า ของป่า ท่อน ปริมาตร แปรรูป ปริมาตร
1 ตุลาคม 2563 87 94 - - 422-1-25 2,230 440.42 2,260 29.67
2 พฤศจิกายน 2563 122 97 - 2 1,470-3-12 3,559 356.46 3,347 84.88
3 ธันวาคม 2563 157 96 1 2 1,909-3-38 2,499 458.91 1,100 28.35
4 มกราคม 2564 208 138 - 3 2,072-1-80 2,079 324.49 2,483 50.18
5 กุมภาพันธ์ 2564 187 127 - - 2,229-1-93 2,248 605.12 6,083 52.73
6 มีนาคม 2564 223 117 - 2 2,342-1-84 1,972 514.62 2,309 75.12
7 เมษายน 2564 161 116 - 6 1,536-0-74 1,857 556.59 7,154 121.56
8 พฤษภาคม 2564 146 94 - 1 1,161-2-81 2,391 257.14 17,739 73.01
9 มิถุนายน 2564 173 103 - 1 1,764-2-41 1,839 416.66 3,523 44.69
10 กรกฎาคม 2564 150 97 - 2 1,750-3-93 2,981 378.21 7,281 58.15
11 สิงหาคม 2564 168 165 - 4 1,024-3-88 2,520 343.78 4,308 101.31
12 กันยายน 2564 111 82 - 2 1,025-2-20 1,084 192.93 1,755 39.21
รวม 1,893 1,326 1 25 18,711-1-29 27,259 4,845.33 59,342 758.86

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :