หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ |


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
 

 

 

เดือน
ความถี่
(ครั้ง)
พื้นที่เสียหาย
(ไร่)
พื้นที่เสียหาย
(ตารางกิโลเมตร)
ตุลาคม 2563 - - -
พฤศจิกายน 2563 - - -
ธันวาคม 2563 - - -
มกราคม 2564 389 9,762.75 15.62
กุมภาพันธ์ 2564 3,445 63,207.75 101.13
มีนาคม 2564 3,458 68,392.10 109.42
เมษายน 2564 355 5,929.90 9.48
พฤษภาคม 2564 75 693.50 1.10
มิถุนายน 2564 - - -
กรกฎาคม 2564 - - -
สิงหาคม 2564 - - -
กันยายน 2564 - - -
รวม 7,722 147,986 236.75

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :