หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 

 

ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
(ราย/เครื่อง)
ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
(ราย/เครื่อง)
ลำดับ จังหวัด จำนวนเรื่อง
ที่อนุญาตตาม
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์
(ราย/เครื่อง)
1 กำแพงเพชร  2/2 27 ราชบุรี   4/4 53 อำนาจเจริญ  22/22
2 เชียงราย  14/18 28 ลพบุรี  - 54 อุดรธานี  89/89
3 เชียงใหม่  - 29 สมุทรปราการ  5/406 55 อุบลราชธานี  6/63
4 ตาก  6/10 30 สมุทรสงคราม  - 56 จันทบุรี  16/16
5 นครสวรรค์  4/9 31 สมุทรสาคร  6/2,718 57 ฉะเชิงเทรา  -
6 น่าน  - 32 สระบุรี  - 58 ชลบุรี  14/25
7 พะเยา  10/10 33 สิงห์บุรี  29/38 59 ตราด  49/70
8 พิจิตร  - 34 สุพรรณบุรี  - 60 นครนายก  -
9 พิษณุโลก  - 35 อ่างทอง  73/79 61 ปราจีนบุรี  1/200
10 เพชรบูรณ์  12/12 36 กาฬสินธุ์  32/36 62 ระยอง  11/519
11 แพร่  - 37 ขอนแก่น  77/100 63 สระแก้ว  -
12 แม่ฮ่องสอน  2/2 38 ชัยภูมิ  18/23 64 กระบี่  51/143
13 ลำปาง  90/90 39 นครพนม  26/26 65 ชุมพร  1/1
14 ลำพูน  - 40 นครราชสีมา  77/170 66 ตรัง  20/46
15 สุโขทัย  83/83 41 บึงกาฬ  20/39 67 นครศรีธรรมราช  108/340
16 อุตรดิตถ์  - 42 บุรีรัมย์  41/37 68 นราธิวาส  3/3
17 อุทัยธานี  - 43 มหาสารคาม  23/24 69 ปัตตานี  -
18 กรุงเทพมหานคร  80/3,708 44 มุกดาหาร  19/18 70 พังงา  25/81
19 กาญจนบุรี  - 45 ยโสธร  10/10 71 พัทลุง  135/176
20 ชัยนาท  17/17 46 ร้อยเอ็ด  27/28 72 ภูเก็ต  17/24
21 นครปฐม  13/21 47 เลย  29/31 73 ยะลา  1/1
22 นนทบุรี  6/9 48 ศรีสะเกษ  96/96 74 ระนอง  26/32
23 ปทุมธานี  5/10 49 สกลนคร  22/22 75 สงขลา  267/808
24 ประจวบคีรีขันธ์  22/46 50 สุรินทร์  - 76 สตูล  58/104
25 พระนครศรีอยุธยา  11/14 51 หนองคาย  97/97 77 สุราษฎร์ธานี  36/134
26 เพชรบุรี  19/25 52 หนองบัวลำภู  4/4      
รวม   2,087/10,989

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :