หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 

 

 

เดือน
พื้นที่ที่อนุญาต
รวม
เป็นสถานที่
ปฏิบัติงาน
การ
ชลประทาน
การไฟฟ้า
การ
เหมืองแร่
ทาง
ศาสนา
การขุด
ดิน ทราย
เพื่อทำประโยชน์
และอยู่อาศัย
สร้างทาง
ศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ
อื่นๆ
ตุลาคม 2563 1-2-82 6-1-0 0 315-1-40   0  47-1-82  3,712-1-68  0 0  4,083-0-72
พฤศจิกายน 2563 27-1-88 147-2-10 18-2-33   264-0-89  13-3-84  6-2-38  0  28-2-0 9,314-0-0  9,820-3-42 
ธันวาคม 2563  4-2-92 0  0  63-3-52  0  8-0-55 76-2-99 
มกราคม 2564 427-2-11 39-2-84 19-2-74  316-2-82   30-0-0 23-1-77   30-0-83  109-1-47  1,792-3-5  25,040-1-90 27,828-3-53 
กุมภาพันธ์ 2564 96-2-69 892-1-70 14-2-57   4-2-96  15-0-0  2-0-0  0  0  20,886-0-46  113-0-0  22,023-2-38
มีนาคม 2564  1,397-3-86 33-1-21 4-0-0   562-3-51  26-0-55  8-0-0  2,866-0-93  82-1-13  0  3,920-1-24.5  8,901-0-43.5
เมษายน 2564  14-1-16 6-1-50  0  8,401-1-31  0  43-1-67  317-2-29  387-1-84  1,036-0-0  158-1-16  10,364-2-93
พฤษภาคม 2564 213-0-67.5 314-3-23  332-2-21  685-3-31  0 2-0-0  26,375-3-35   17-3-33  0  486-0-72 28,428-0-82.5 
มิถุนายน 2564  63-2-89 224-2-71  6,300-2-41  1,483-2-51  0 2-0-0   26,778-2-59  9-1-40  2,700-0-18  351-2-35  37,913-3-4
กรกฎาคม 2564 631-0-25 105-2-84  0  1,301-3-47  0 5-0-0   56,303-3-71  0  33,154-1-2  316-1-70  91,818-0-99
สิงหาคม 2564  32,541-3-89 4-3-52  188-3-0  5,615-1-48  29-3-33 7-0-0  8,215-1-48   9-2-92  13,881-1-47  270-3-61  60,765-0-70
กันยายน 2564 2,533-1-86 18-3-26  0  296-1-41 59-3-2   12-1-52  5,262-0-11  10-2-81  49,243-0-0 1,462-2-57   58,899-0-56
รวม 37,953-3-0.5 1,793-3-91 6,877-3-26 19,247-3-7 174-2-74 223-0-68 129,862-0-97 663-1-45 132,007-2-18 32,119-1-25.5 360,923-2-52

 

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :