หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ ปี พ.ศ.2551  

      รายละเอียด เอกสารสรุปผลคะแนนทั้ง 4 มิติ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

มิติ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ ค่าคะแนนที่ได้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผล 4.2
มิติที่ 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 4.1
มิติที่ 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3.77
มิติที่ 4  มิติด้านการพัฒนาองค์กร 4.06

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :