หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2551  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 828 43 200 72 101 344 68
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 23 - 18 2 - 1 2
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 5,929 1,267 2,096 653 708 478 447
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 984 10 114 264 468 76 52
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 3 1 2 - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 4,497 787 1,385 575 1,095 516 296
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 5,782 1,022 1,556 1,416 1,182 349 380
               
รวมทั้งหมด (ราย) 18,046 3,130 5,371 2,982 3,554 1,764 1,245

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :