หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2550  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 384 45 164 59 67 33 16
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 50 0 19 53 3 0 5
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 6,259 1,975 2,473 623 537 296 355
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 843 29 306 206 238 27 37
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 4 1 3 0 0 0 0
               
โรงค้าไม้แปรรูป 4,472 1,113 1,581 469 749 288 272
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 6,063 1,716 1,866 1,082 954 188 257
               
รวมทั้งหมด (ราย) 18,075 4,879 6,412 2,492 2,548 832 942

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :