หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
โรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ปี พ.ศ.2549  

 

รายการ รวม จำนวนโรงงานแปรรูปไม้และโรงค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้แยกตามภาค
ทั้งหมด
(ราย) กทม. ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวันออก
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร 971 90 244 104 81 321 131
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน 71 19 11 24 6 2 9
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม 7,270 2,995 2,229 594 510 485 457
               
โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม 944 35 312 191 307 59 40
               
โรงงานผลิตเยื่อและกระดาษ 1 1 - - - - -
               
โรงค้าไม้แปรรูป 5,239 1,425 1,547 638 843 447 339
               
โรงค้าสิ่งประดิษฐ์ฯ 6,890 2,362 1,841 1,200 945 247 295
               
รวมทั้งหมด (ราย) 21,386 6,927 6,184 2,751 2,692 1,561 1,271

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :