หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
สรุปรายได้กรมป่าไม้ ปี พ.ศ. 2549 - 2559  

 

รายการ 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
ค่าภาคหลวงไม้สัก 224,000 197,000 425,000 378,362

165,753

363,766

368,000

260,942  256,876 129,624 95,317.20
ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 284,000 290,000 320,000 496,018

88,655

165,735

166,000

9,375  164,709 184,118  47,227.09
ค่าภาคหลวงฟืน ถ่านและของป่าอื่น ๆ 33,000 75,000 65,000 38,852 4,833 24,000 888,000 1,615,880  81,942 16,800  29,244.83
ค่าขายไม้ 5,000,000 2,497,000 913,000 709,159 851,563 758,670 1,171,000 1,281,435  1,540,368 1,580,741  2,791,578.07
ค่าขายของกลาง 4,226,000 326,000 1,268,000 12,344 1,169,697 325,057 333,000 1,310,951  337,800 259,560  438,610
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด - - - - 1,137,169 1,229,620 1,205,000 1,777,520  1,908,730 783,535  630,070
ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 10,956,000 12,184,000 20,227,000 25,925,820 30,456,731 36,053,786 36,050,000 41,630,059  39,330,358 46,800,607  40,906,315.45
ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 9,832,000 855,000 702,000 1,285,261 1,253,805 824,946 834,000 556,856  51,934,408 1,450,739  8,846,245.20
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 29,725,000 22,189,000 18,741,000 10,339,739 11,035,735 11,011,286 11,040,000 10,014,300  9,530,582 2,834,256  3,190,249.07
ค่าปรับอื่น - - - - 5,742,911 1,501,850 1,510,000 2,884,618  1,664,188 2,105,085  448,714.78
เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด - - - - 405,690 - - -   -
รายได้เบ็ดเตล็ด 6,170,000 12,532,000 4,125,000 1,830,556 847,272 759,753 760,000 453,054  18,770 58,470  6,834,816.01
รวม 66,450,000 51,145,000 46,786,000 41,016,110 53,159,814 53,001,429 54,325,000 61,794,990  106,768,731 56,203,536  64,258,387.70

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :