หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2553  

 

รายการ พ.ศ. 2553
ค่าภาคหลวงไม้สัก 165,753
ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 88,655
ค่าภาคหลวงฟืน ถ่านและของป่าอื่น ๆ 4,833
ค่าขายไม้ 851,563
ค่าขายของกลาง 1,169,697
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด 1,137,169
ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 30,456,731
ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 1,253,805
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 11,035,735
ค่าปรับอื่น 5,742,911
เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด 405,690
รายได้เบ็ดเตล็ด 847,272
รวม 53,159,814

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :