หน้าหลัก | ข้อมูลทั่วไป | ผู้บริหารกรมป่าไม้ | ที่ตั้งหน่วยงาน | เบอร์โทรติดต่อ | ข้อมูลเปิดภาครัฐ

ข้อมูลสารสนเทศป่าไม้


เนื้อที่ป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
การป้องกันรักษาป่า
การส่งเสริมปลูกป่า
การวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
การอนุญาตด้านป่าไม้
งบประมาณ-การเงิน
ผลการปฎิบัติงานตามคำรับรอง
สถิติป่าไม้
คู่มือและเอกสาร
ขั้นตอนการให้บริการประชาชน
เอกสารแจ้งเวียน
รายได้กรมป่าไม้ ปีงบประมาณ 2552  

 

รายการ พ.ศ. 2552
ค่าภาคหลวงไม้สัก 378,362
ค่าภาคหลวงไม้กระยาเลย 496,018
ค่าภาคหลวงฟืน ถ่านและของป่าอื่น ๆ 38,852
ค่าขายไม้ 709,159
ค่าขายของกลาง 12,344
ค่าขายของเบ็ดเตล็ด -
ค่าใบอนุญาตด้านป่าไม้ 25,925,820
ค่าธรรมเนียมบำรุงป่า 1,285,261
ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด 10,339,738
ค่าปรับอื่น -
เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด -
รายได้เบ็ดเตล็ด 1,830,556
รวม 41,016,110

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จำนวนครั้งที่เข้าชม :